Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

 
Τελευταία ενημέρωση: 8 Ιουλίου, 2020
 
Ο Διαδικτυακός Τόπος delangelo.gr (ο «Διαδικτυακός Τόπος», «Ιστότοπος», «Ιστοσελίδα», «Ηλεκτρονικό Κατάστημα» ή «Ιστοσελίδα») ανήκει στην εταιρεία «ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ» (η «Εταιρείας», «εμείς», «εμάς» ή «μας»). Ο επισκέπτης/χρήστης του Ιστοτόπου παρακαλείται να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις Χρήσης, την Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική Cookies, καθώς οποιαδήποτε χρήση του Ιστοτόπου, των προϊόντων ή/και υπηρεσίων που προσφέρονται μέσω αυτού, συνιστά αποδοχή από εσάς (ο «πελάτης», «χρήστης», «επισκέπτης», «εσείς», «εσάς» ή «σας») των παρόντων Όρων και ως άνω Πολιτικών.
 
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Α.Φ.Μ.: 038862834
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 084415902000
Πλήρης διεύθυνση έδρας: Ελ. Βενιζέλου 78, Ηλιούπολη, 163 44
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 210 97 00 692
Ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]
 

Γενικοί όροι

 

Τροποποιήσεις όρων, μερική ακυρότητα, παραίτηση από δικαίωμα

 
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει, να τροποποιεί ή/και να αφαιρεί οποτεδήποτε οποιοδήποτε στοιχείο ή/και πληροφορία που περιλαμβάνεται στον Ιστότοπο, καθώς και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του χωρίς καμία προειδοποίηση κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Τυχόν ακυρότητα κάποιων όρων του παρόντος δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από την Εταιρεία οποιουδήποτε δικαιώματός της, δεν συνεπάγεται παραίτησή της από το δικαίωμα της αυτό.

 

Πεδίο Χρήσης Διαδικτυακού Τόπου

 
Ο Διαδικτυακός μας Τόπος και τα περιεχόμενά του έχουμε φροντίσει να είναι σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Το δίκαιο άλλων χωρών ενδέχεται να είναι διαφορετικό. Οποιαδήποτε προσφορά προϊόντος ή υπηρεσίας μέσω αυτού του Διαδικτυακού Τόπου σε χώρες όπου αυτή τυχόν απαγορεύεται, θεωρείται ως μη γενόμενη. H Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να περιορίσει την παροχή των προϊόντων ή των υπηρεσιών της σε οποιοδήποτε πρόσωπο, γεωγραφική περιοχή ή δικαιοδοσία και/ή να περιορίσει τις ποσότητες ή οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες τυχόν προσφέρει.

 

Παρεχόμενες Πληροφορίες και Προϊόντα

 
H Εταιρεία δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ό,τι αφορά την ταυτότητα της Εταιρείας όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές. Η εταιρεία, στο πλαίσιο της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

 

Πνευματικά Δικαιώματα

 
Όλο το περιεχόμενο αυτού του Διαδικτυακού Τόπου, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, εμπορικών σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κτλ αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας ή τρίτων και προστατεύονται από τις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας διατάξεις. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, τροποποίηση, αλλοίωση, διαμόρφωση, αναπαραγωγή, διανομή, μεταβίβαση, πώληση, αναδημοσίευση, αποστολή δεδομένων σε άλλο υπολογιστή, είτε στο σύνολό της, είτε τμηματικά, χωρίς την προηγούμενη, γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το Ηλεκτρονικό Κατάστημα με το εμπορικό σήμα delangelo, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα δεν παρέχει ουδαμώς άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

 

Μη Εμπιστευτικές Πληροφορίες

 
Με την εξαίρεση οποιωνδήποτε εφαρμοστέων όρων και προϋποθέσεων που εκτίθενται στην Πολιτική Απορρήτου, οποιαδήποτε επικοινωνία ή άλλο υλικό που τυχόν μας στέλνετε μέσω διαδικτύου ή απευθύνετε προς τον Διαδικτυακό μας Τόπο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) ή με άλλο τρόπο, ενδεικτικά ερωτήματα, σχόλια, προτάσεις και τα συναφή, η Εταιρεία μας θα τα εκλάβει και θα τα μεταχειριστεί ως μη εμπιστευτικά, ενώ ουδεμία δέσμευση αναλαμβάνει ως προς τις πληροφορίες αυτές. Η Εταιρεία μας είναι ελεύθερη να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε ιδέα, σύλληψη, τεχνογνωσία ή τεχνική που περιέχεται σε αυτού του είδους την επικοινωνία για οποιονδήποτε σκοπό, περιλαμβανομένης ενδεικτικά της προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει μέσω διαδικτύου.

 

Περιορισμός ευθύνης

 
Η Εταιρεία στο πλαίσιο των συναλλαγών της από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσής τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για τη διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει, σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (όπως πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου «ως έχουν». Σε καμία περίπτωση, η Εταιρεία δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία, που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

 

Αποζημίωση

 
Ο χρήστης συμφωνεί να αποζημιώσει, να υπερασπιστεί και να τηρήσει αλώβητη την Εταιρεία, τους υπαλλήλους της, τα διευθυντικά της στελέχη, τους αντιπροσώπους της, τους προμηθευτές της, καθώς και τρίτους συνεργάτες της από κάθε απώλεια, έξοδο, ζημία και κόστος, περιλαμβανομένης εύλογης αμοιβής των Νομικών της Συμβούλων, που θα προκύψουν από τυχόν παραβίαση των παρόντων Όρων & Προϋποθέσεων Χρήσης. Ρητά δηλώνεται ότι, σε περίπτωση προσπάθειας δυσφήμισης της Εταιρείας και των προσφερόμενων από αυτήν υπηρεσιών, δια οποιουδήποτε μέσου, η Εταιρεία μας θα λάβει κάθε νόμιμο μέτρο κατά παντός υπευθύνου για την προάσπιση των συμφερόντων της και την αποκατάσταση της εμπορικής της φήμης.

 

Σύνδεσμοι

 
Οι σύνδεσμοι (links) που περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο, οδηγούν σε σελίδες του καταστήματος ή σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, επιχειρήσεων κ.λπ. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Εταιρείας και η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα, καθώς η Εταιρεία παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον επισκέπτη/πελάτη και το γεγονός ότι περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν υποδηλώνει ότι η Εταιρεία εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους.

 

Ανήλικοι

 
Απαγορεύεται η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου από πρόσωπα τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας τους ή δεν έχουν από το νόμο την απαιτούμενη δικαιοπρακτική ικανότητα.

 

Όροι αγορών

 

Τιμολόγηση

 
Οι αναγραφόμενες τιμές όλων των πωλούμενων προϊόντων στον Διαδικτυακό μας Τόπο είναι τιμές λιανικής και περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Το τελικό κόστος κάθε παραγγελίας θα υπολογίζεται αφού προστεθούν στη λιανική τιμή κάθε προϊόντος τα έξοδα συσκευασίας και αποστολής ή πρόσθετες επιβαρύνσεις (εφόσον αυτά υφίστανται), για το ύψος των οποίων θα ενημερώνονται οι πελάτες μας πριν από την υποβολή της παραγγελίας τους.
 
Η τιμή που χρεώνεται στον πελάτη είναι η ισχύουσα κατά τη στιγμή της παραγγελίας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των τιμών των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη, ωστόσο, οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση δεν θα επηρεάζει τις ήδη αποσταλείσες παραγγελίες, οι οποίες έχουν γίνει αποδεκτές από την Εταιρεία. Η Εταιρεία παρέχει τη δυνατότητα, κατά την υποβολή της παραγγελίας σας, να επιλέξετε τον τύπο του παραστατικού το οποίο επιθυμείτε να εκδοθεί (απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο), συμπληρώνοντας το σχετικό πεδίο του Διαδικτυακού μας Τόπου.
 
Η συναλλαγή θα θεωρείται ολοκληρωθείσα μόνο μετά την αποστολή γραπτής ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης από την Εταιρεία. Όλες οι παραγγελίες υπόκεινται στον περιορισμό διαθεσιμότητας των αποθεμάτων, ενώ η Εταιρεία μας θα ενημερώνει το ταχύτερο δυνατό για τυχόν έλλειψη διαθεσιμότητας. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία δύναται να υπαναχωρήσει και να μην εκπληρώσει μία παραγγελία, αναιτιολογήτως, ενώ στην περίπτωση αυτή θα επιστρέφεται το τίμημα που τυχόν έχει ήδη εισπραχθεί.

 

Τρόποι πληρωμής

 
Ο Πελάτης δύναται να καταβάλει το τίμημα για την πώληση των προϊόντων του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, καθώς και τις λοιπές συμφωνημένες χρεώσεις και επιβαρύνσεις με τους ακόλουθους τρόπους:
 
  • Με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα.
  • Μέσω PayPal.

 

Παράδοση προϊόντων

 
Αποδεκτές γίνονται παραγγελίες που αφορούν παραδόσεις προϊόντων εντός της ελληνικής επικράτειας. Τα προϊόντα θα αποστέλλονται στη διεύθυνση την οποία έχει ορίσει ο πελάτης κατά την υποβολή της παραγγελίας του.
 
Η Εταιρεία συνεργάζεται με υπηρεσία ταχυμεταφορέων (courier), προκειμένου να εξασφαλίσει την ασφαλή και γρήγορη αποστολή των προϊόντων.
 
Τα έξοδα αποστολής θα βαρύνουν τον πελάτη, ο οποίος θα ενημερώνεται για το ακριβές κόστος της εκάστοτε αποστολής πριν από την υποβολή της τελικής παραγγελίας.
 
Οι παραδόσεις των προϊόντων εκτελούνται:
 
  • Εντός Χ εργασίμων ημερών για παραδόσεις εντός Αττικής
  • Εντός Υ εργασίμων ημερών για παραδόσεις εκτός Αττικής
 
Η Εταιρεία μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια αποστολής των προϊόντων της στους πελάτες εντός του ανωτέρω αναγραφόμενου χρόνου, σε περίπτωση όμως καθυστέρησης για οποιονδήποτε λόγο, η Εταιρεία δεν αναγνωρίζει την ύπαρξη οποιασδήποτε ευθύνης.

 

Ακύρωση παραγγελίας

 
Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα ακύρωσης ή μεταβολής της παραγγελίας του, ενημερώνοντάς μας τηλεφωνικά ή μέσω email.